Disclaimer

Disclaimer

The Future Group verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. The Future Group aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Site
De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij je erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Future Group. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel je onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor je de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van the-future-group.com verkregen is. The-future-group.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet.

Privacyverklaring
The Future Group houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe wij hiermee omgaan, lees je in onze privacyverklaring.