Privacy Policy

Privacyverklaring

The Future Group is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). The Future Group gevestigd en kantoorhoudende te Zoetermeer (2719 DX) aan de Röntgenlaan 27, hierna te noemen “TFG”, respecteert de privacy van de gebruikers van haar dienstverlening (de aangesloten of potentiele maten, alsmede de privacy van haar klanten). In deze Privacyverklaring geven we aan welke informatie we in het kader van het gebruik van onze diensten aan klanten en maten van jou als klant of maat verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijzen te verduidelijken en nieuwe of andere werkwijzen weer te geven, zoals wanneer we nieuwe diensten of processen toevoegen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we je daarvan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat bij ons bekend is), hetzij door een kennisgeving op de site of door gebruik te maken van andere methoden.

Je begrijpt dat jouw gebruik van onze diensten nadat wij een kennisgeving hebben verzonden over onze wijzigingen in de privacyverklaring betekent dat het verzamelen, controleren, verwerken en het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan de bijgewerkte privacyverklaring. Als je bezwaar hebt tegen bepaalde wijzigingen, dan kun je hierover contact opnemen zoals hieronder beschreven.

1. Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die TFG uitvoert. Alle persoonsgegevens, die wij over je verzamelen zullen worden behandeld in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de hierin beschreven doeleinden. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten van TFG.

2. Gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om onze administratieve taken voor maten en klanten (de opdrachtgevers van onze maten) uit te kunnen voeren, evenals voor ons eigen personeel.

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?
TFG is een sterk ICT ondernemerscollectief, bestaande uit verschillende maatschappen. De kernactiviteit van TFG bestaat uit levering van gespecialiseerde hoogwaardige ICT dienstverlening. De diensten bestaan uit consultancy, training en projectmanagement.

Persoonsgegevens die TFG van aangesloten (en potentiele) maten of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers of leveranciers verzameld gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om met je een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je aanbiedingen te kunnen doen;
  • voor administratieve doeleinden (zoals het kunnen sturen van facturen, en verrichten van betalingen)
  • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

4. Met wie delen wij de persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van andere partijen (ICT/klanten/tussenpartijen/etc.). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen, door middel van verwerkersovereenkomsten. We stellen je gegevens alleen beschikbaar aan derden voor doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn beschreven of hiermee verenigbaar zijn. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens en de inhoud van deze Privacyverklaring in acht te nemen. TFG zal hiernaast je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we hier een rechtmatige grondslag voor hebben. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Hosting (Parentix),de aangeboden kantoorautomatisering aan maten, hosting van de website en administratieve werkzaamheden.

5. Beveiliging van je gegevens
TFG gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Elk proces en daarin verwerkte gegevens is beveiligd We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

  • Toegangsbeveiligingsmaatregelen en autorisatiescheiding. Alleen medewerkers van TFG kunnen (voor zover dit nodig is voor hun werkzaamheden) de persoonsgegevens inzien.
  • Betrouwbare verwerkers met adequate beveiliging, wat o.a. blijkt uit hun certificeringen op dat gebied.
  • Duidelijk processen en bewustwording bij onze medewerkers.
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en hebben hiervoor termijnen vastgelegd.

6. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)
Op grond van de AVG kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die TFG over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met TFG via AVG@the-future-group.com. TFG zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij over jou verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

7. Toepasselijk recht en geschillen
Deze Privacyverklaring en de door onze verwerkte persoonsgegevens wordt beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot deze Privacyverklaring en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

8. Wijzigingen en vragen
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken .
Als je vragen hebt over je gegevens, deze Privacyverklaring of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail, per telefoon of per brief.