OVER ONS

THE FUTURE GROUP

The Future Group

Wie zijn wij?

The Future Group organisatie is actief vanuit haar maatschap kantoor in Zoetermeer. Inmiddels werken circa 30 medewerkers op de payroll van The Future Group als een hecht team samen vanuit het maatschap kantoor in Zoetermeer om de maatschappen maximaal te ondersteunen. De gedachte hierachter is dat je als ondernemer wilt doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt; simpelweg de inhoud van je vak. Hierdoor behouden we maximale focus op de business bij onze klanten. Het kantoor is tevens de ontmoetingsplaats voor de The Future Group ondernemers en de thuisbasis voor maatschap vergaderingen en kennisdagen.

Maatschappen

Ons expertise netwerk

Voor ieder van de maatschappen (en de ondernemers hierin) gelden dezelfde onderlinge samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst tot maatschap. In deze overeenkomst voor onbepaalde tijd is onder andere vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de maatschap berust bij The Future Group B.V., één van de maten in de maatschap. Het dagelijks bestuur is zelfstandig bevoegd voor dagelijkse, in de overeenkomst, gespecificeerde handelingen. Wel dient het bestuur van de door haar  verrichtte rechtshandelingen verslag uit te brengen in de maatschap vergadering.  Voor andere handelingen die hierbuiten vallen heeft het bestuur de goedkeuring van de maten nodig. Bij The Future Group is er geen hiërarchie. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen (75% of meer).

Om het expertisenetwerk van The Future Group bij sterk groeiende omvang goed georganiseerd te houden heeft het dagelijks bestuur, namens de maten, een kantoordirectie aangesteld. De kantoordirectie is onder andere eindverantwoordelijk voor het functioneren van het personeel dat de ondernemers ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld marketing, acquisitie, administratie, financiën etc.

Sinds mid 2020 heeft The Future Group een team in Zuid Nederland.

The Future Group Tijdslijn

Meer informatie over ons?

WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Join us